مرور محصولات و خدمات

Plan dlk1-1GB
مقدار فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
10,000ریال ماهانه
25,000ریال سه ماهه
45,000ریال شش ماهه
90,000ریال سالانه
Plan dlk2-5GB
مقدار فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
40,000ریال ماهانه
110,000ریال سه ماهه
210,000ریال شش ماهه
400,000ریال سالانه
Plan dlk3-10GB
مقدار فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
70,000ریال ماهانه
200,000ریال سه ماهه
380,000ریال شش ماهه
730,000ریال سالانه
Plan dlk4-20GB
مقدار فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
130,000ریال ماهانه
350,000ریال سه ماهه
650,000ریال شش ماهه
1,200,000ریال سالانه
Plan dlk5-50GB
مقدار فضا : 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
300,000ریال ماهانه
850,000ریال سه ماهه
1,600,000ریال شش ماهه
3,000,000ریال سالانه
Plan dlk6-100GB
مقدار فضا : 100 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
500,000ریال ماهانه
1,300,000ریال سه ماهه
2,300,000ریال شش ماهه
4,200,000ریال سالانه
Plan dlk7-200GB
مقدار فضا : 200 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
650,000ریال ماهانه
1,700,000ریال سه ماهه
3,100,000ریال شش ماهه
5,500,000ریال سالانه
Plan dlk8-300GB
مقدار فضا : 300 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
750,000ریال ماهانه
1,850,000ریال سه ماهه
3,350,000ریال شش ماهه
5,900,000ریال سالانه
Plan dlk9-500GB
مقدار فضا : 500 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست : CPanel
تعداد دیتابیس : درخواستی
پارک دامنه : نامحدود
دامنه های میزبانی : نامحدود
مابقی امکانات نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
850,000ریال ماهانه
2,000,000ریال سه ماهه
3,700,000ریال شش ماهه
6,100,000ریال سالانه